������������ ����������� �������� ��� ������, � ���������� � ������ ���, ��� �������� ����������

�������� ������
���, � ��� ������ ����� ���...
� ����������� ����� �����!
� ����� �����!
��� ��������� �����...
��������� �������� - ����� ���
����������, �����, ����� ���...
� ����� �����!
� ����� �����!
������� �������
Merry Christmas
� ���������� ���������
� ���������� ���������
� ������������ ����������!
��������� ��������
� ����������
�������� ���������
����� ������������ � ���������� �����


 


   
����������� ������!
   

�������!

����� ������������ �� ������ ����� ����� �����

���������� � �������� ���������

��������� ������ �������: https://webdomdohod.ru/otkr_novgod.html

��� ������ ����������� �����

������� | ���� �������� | ������� | ���� ������� ��������� |

1 ���, ���� ������ | ����� ��� | ��������, �����, ���������, ������ |

��������� | � ���������� | 1 ������ | 8 ����� | 23 �������


��������� ��������
���� ������

��������  

 
 

 
����� ������������
� ����� ����� | � ���������� | �� ������ ����� �����